Informace k provozu školy od 22.3.2021 do 28.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a  pokračuje se v dosavadním režimu.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vydávání přihlášek:

 • od 1. 4. do 30. 4. 2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • od 1. 4. do 30. 4. 2021 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro

   Kontakty:

          Mgr. Dagmar Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

          Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181 

 • výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, ve středu 28. 4. 2021 v 8:00 – 12:00 hod. v MŠ

 

Sběr přihlášek:

 1. pošlete do datové schránky: rxi6gd3
 2. pošlete e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem): ms_vackova@volny.cz
 3. poštou na adresu školy: MŠ Vackova 70, 612 00 Brno
 4. přinesete v den zápisu do MŠ:
 • pondělí  3. 5. 2021    8:00 – 12:00 hod.
 • úterý      4. 5. 2021  12:00 – 16:00 hod.

Je možné objednat přesný čas zápisu na tel.. 776 606 687 (aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

S sebou přineste řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ podali v termínu od 19. 4. 2021 nejpozději do 31. 5. 2021.
Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí
z kmenové MŠ.
V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25. 8. do 31. 8. 2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.
V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny dle přiložené tabulky.

Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
protože se nyní nevídáme ve školce, rádi bychom zmínili důležité informace k zápisu do prvních tříd
základních škol pro školní rok 2021/2022.
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Podmínkou pro registraci žáka k zápisu do ZŠ je vyplnění elektronické žádosti o přijetí nebo odkladu
školní docházky (pokud žádáte o odklad školní docházky) na adrese: https://zapisdozs.brno.cz/ v
měsíci březnu.
Sběr přihlášek v měsíci dubnu si stanovuje každá ZŠ sama, sledujte tedy informace na jejich stránkách.
K žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP) a
doporučení dětského lékaře.
Přeji Vám šťastnou volbu při výběru dobré základní školy.

Magdaléna Sladkovská, ředitelka školy

Informace k provozu školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 provoz škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na předškolním i základním vzdělávání.

Naše školka proto zůstane v tuto dobu zavřená.

Prázdninový provoz MŠ v městské části Královo Pole

Vážení rodiče,

ZDE si můžete stáhnout rozpis prázdninového provozu mateřských škol v Brně – Králově Poli v roce 2020.

Aby vaše dítě mohlo chodit do školky i o prázdninách, je nutné se přihlásit nejpozději do 5. 6. 2020. Na později podané přihlášky již nebude brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.

Magdaléna Sladkovská, ředitelka MŠ

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Místostarostka MČ Brno – Královo Pole Ing. Andrea Pazderová nás informovala, že pokud bude dne 17. 5. 2020 ukončen nouzový stav, budou mateřské školy zřizované MČ Brno Královo Pole otevřeny od pondělí 18. 5. 2020.

Prosíme, informujte nás na emailové adrese ms_vackova@volny.cz, zda Vaše dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání za níže uvedených podmínek.

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

(Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví)

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů s datem podpisu ke dni nástupu do MŠ, bez tohoto prohlášení (viz Úřední deska -Formuláře- „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny

Příchod do školky:

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

V prostorách Mateřské školy:

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška použita.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Provozní informace

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku a dotyk

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice).

V případě dotazů, prosím, pište na ms_vackova@volny.cz.

Ing. Magdalena Sladkovská, ředitelka MŠ