Školní řád

Úlohou předškolního vzdělávání obecně je zabezpečovat rozvoj osobnosti a poskytovat výchovu a sociální péči dětem zpravidla od 3 do 6 let. V naší mateřské škole upřednostňujeme harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností.

     Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí do základního vzdělávání.

Docházka dítěte

Před nástupem dítěte do MŠ je projednána s rodiči docházka a pobyt dítěte a uzavřena písemná dohoda o způsobu a délce docházky. Také je vyplněna přihláška ke stravování a jeho rozsahu v mateřské škole.

Úplata za předškolní vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na období školního roku a je rodičům zveřejněna vždy do 30. června předcházejícího školního roku. V letošním školním roce 2016/2017  je její výše stanovena na 500,- Kč měsíčně. Její úhrada je splatná do 15.data ve stávajícím měsíci, zpravidla se hradí převodem na účet školy. Úplata je hrazena za děti, které jsou přijaty do 1. nebo 2. ročníku MŠ, v posledním ročníku je dětem, které jsou předškolní, poskytováno vzdělávání bezúplatně.  Za děti se školním odkladem se opět úplata hradí.

Stravování

Stravování je zajišťováno dovozem ze ŠJ Košinova. Přesnídávka je podávána v 9,30 hodin, oběd ve 12,00 hodin a ve 14,30 odpolední svačina. Jídlo probíhá v místnosti školní jídelny, jídelníček si mohou rodiče přečíst na nástěnce školy. Dodržování pitného režimu realizujeme podávání čaje a vody . Ve třídě má k dispozici vlastní hrneček. Vzhledem k tomu, že je strava dovážena, je třeba obědy den předem objednat ve školní jídelně, takže nástup po absenci dítěte je třeba hlásit den předem do 9,30 hod. telefonicky do MŠ. Také absenci je třeba ohlásit během prvního dne. Vyzvednout si přihlášený oběd mají zákonní zástupci nárok pouze první den nemoci dítěte do 12. hodin v MŠ. Podrobnější informace o způsobu platby a výši stravného obdrží každý strávník před zahájením docházky.

Ranní příchod

Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla v době od 7,00 do 8,30 hodin. Z bezpečnostních důvodů se vchod do budovy uzamyká a příchod je třeba ohlásit u dveří budovy domácím telefonem. Vstup do budovy je monitorován. Doba od 10,00 do 12,00 je vyhrazena pobytu venku, případný příchod v tomto časovém úseku je nutné dohovořit s učitelkou. Provozní pracovnice v případě nepřítomnosti učitelky nesmí dítě přijmout! Pedagogické pracovnice odpovídají za bezpečnost dětí v mateřské škole po celou dobu pobytu v MŠ, od doby převzetí dítěte od jejich zástupce nebo pověřené osoby až do doby předání dítěte opět zástupcům nebo pověřeným osobám. Pověřené osoby mohou dítě přivádět nebo vyzvedávat z MŠ na základě písemného zmocnění, které vyplní rodiče dítěte. Během dne mohou rodiče kdykoliv přivést i odvést mimo pravidelnou dobu příchodu a odchodu. Rodiče jsou povinni předat dítě přímo pedagogické pracovnici. Pokud dítě není řádně předáno, nenese za ně učitelka odpovědnost. Dítě, které přichází do kolektivu, musí být zdravé! Při nástupu dítěte je prováděn ranní filtr.

Vyzvedávání dětí

V poledne lze děti vyzvednout v době od 12,30 do 12,45 hodin, odpoledne zpravidla v době po odpolední svačině do ukončení provozní doby. Děti vydáváme pouze zákonným zástupcům a osobám, které se prokáží písemným zmocněním k vyzvednutí dítěte. U rozvedených rodičů vydáme dítě pouze tomu rodiči, do jehož péče bylo dítě svěřeno. Sourozencům mladším 15ti let vydáme dítě tehdy, bude-li s rodiči vyřízena písemná dohoda.

Oblečení dětí

Do třídy nosí děti na převlečení lehký oděv (tričko, kalhoty) a papuče. Na pobyt venku mají jiné oblečení. Důležité je, aby oblečení bylo pohodlné, netísnilo, šlo snadno oblékat, rozepínat a zavazovat. Ke spaní je třeba vlastní pyžamo. Ušpiněné oblečení lze vyměnit dle potřeby nebo zpravidla 1x týdně. Pyžamko se mění za 14 dní. Veškeré věci musí být označeny! Jinak není možné předejít záměnám stejných věcí (punčocháčů, ponožek, tílek).

V zimě je nutná obuv, která se nepromáčí, rukavice by měly být  připevněny na gumě. V letním období je vhodné dát dětem pro pobyt venku pohodlnou obuv nebo tenisky  a  pokrývku hlavy.

Omlouvání dětí

Nebude-li dítě do MŠ docházet, jsou rodiče povinni je omluvit. Při nepřítomnosti dítěte z důvodu onemocnění, omluví dítě jeho zástupce jak je to nejdříve možné. Infekční onemocnění je nutno hlásit ihned. Omluvit dítě lze telefonicky. Z důvodu odhlašování stravy je nutné nepřítomnost hlásit do 9,30 hodin. Pokud není absence ohlášena, hradí rodiče po 2 kalendářní dny následující obědy, potom stravu odhlašujeme.

  Neomluvená déletrvající absence dítěte v MŠ je podle zákona jedním z důvodů, podle kterého může být docházka dítěte do MŠ ředitelkou ukončena.

Spolupráce s rodiči

Péče o dítě v MŠ navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově dítěte. Opravdu vítáme, když rodiče jeví zájem o dění a činnosti v naší MŠ a aktivně se podílejí a účastní života v MŠ. Vzájemný kontakt podporujeme společnou účastí na akcích jako je slavnost Vánoc, Dne matek,výtvarných dílnách, společným výletem. O materiálním způsobu pomoci škole, spolupráci na zlepšení prostředí školy, případně sponzorství, se rodiče dohodnou na pravidelných schůzkách pro rodiče, případně individuálně s ředitelkou školy.